Tàu hỏa

Sài Gòn hỏa xa

Sài Gòn hỏa xa

Gần một năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vào thời điểm trên, suốt chiều dài tuyến đường sắt Việt Nam như một đại công trường cho mục tiêu lớn của toàn dân tộc – thông tàu tuyến đường sắt thống nhất Bắc – Nam sau gần nữa thế kỷ gián đoạn.

 
 

<<1 >>